HOME ENGLISH VERSION Polityka prywatnosci i Regulamin Sprzedaży KONTAKT

Zwierzęta Labirynt ze Słomy i Pole Dyniowe

Dzieci uwielbiają to miejsce!

Największy wybór dyń

Dynie na Halloween i jadalne.

Farmadyn.pl

Dynia Halloween - Ponad 30 gatunków do wyboru.

FARMA DYŃ PUMPKIN FARM

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Bookingarray Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000915590 , dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213936461 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2 Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszych stronach, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar. Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter, f) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3 Pliki cookies

Nasze witryny używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Bookingarray Technologies Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies: a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; b) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. informacja biuro@farmadyn.pl

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy internetowej sprzedaży biletów wstępu do atrakcji turystycznej pr"farmadyn.pl" zlokalizowanej przy ul. Drewny 17 w Warszawie (02-968) (zwane dalej „farma dyń”) prowadzonej przez frimę Bookingarray Technologies Sp. z o.o nip NIP Nip 5213936461 REGON 38970036800000. Zakup biletów wstępu do farmy dyń możliwy jest na stronie internetowej pod adresem farmadyn.pl jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do farmadyn.pl obejmuje osoby indywidualne. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach oraz godzinach otwarcia farmadyn.pl , regulamin , dostępne są na stronie internetowej atrakcji farmadyn.pl w zakładce „Regulamin”. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem prowadzone są za pośrednictwem Przelewy24 operatora płatności PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań ( NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 ) W celu otrzymania faktury VAT należy podać na maila biuro@farmadyn.pl wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną. Wejście do farmadyn.pl odbywa się w terminach i godzinach otwarcia 9-18 5 Września do 31 Października . Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia do atrakcji " farmadyn.pl ". Bilet nie wykorzystany w wyznaczonym terminie traci swoją ważność. Uprawnieni pracownicy " farmadyn.pl " mają prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nabycia biletów zniżkowych ( legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny, itp.). Bilety wstępu do atrakcji " farmadyn.pl " zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

II. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa Biletów

Rezerwacji telefonicznej dokonać można pod numerem: +48 692992589 Rezerwacji mailowej dokonać można pod adresem: biuro@ farmadyn.pl ; Zarezerwowane a nieopłacone Wydarzenie należy opłacić w Kasach Atrakcji najpóźniej w terminie rozpoczęcia Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja ulega automatycznej anulacji.

III. Zakup Biletów indywidualnych i grupowych online

Zakupu Biletów indywidualnych i grupowych, można dokonywać online za pośrednictwem Modułu Sprzedaży Biletów. Aby zakupić Bilet za pośrednictwem Modułu, należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia Biletu. Przy zakupie Biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl. Bilety pozostają własnością farmadyn.pl do czasu odnotowania przez farmadyn.pl Dom potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Zamawiającego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia Zamówienia powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – firmę PayPro SA, właściciela portalu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.przelewy24.pl. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż Biletów w zakresie Zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z pkt. 5 Bilet zostanie przesłany w ciągu 60 minut w formie załącznika na adres email podany przez Zamawiającego. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z Zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu. W przypadku Biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie farmadyn.pl , o ile bilety na wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

IV. Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamacje telefonicznie lub mailowo oraz jakości usług świadczonych przez farmadyn.pl , wysyłając maila na adres: biuro@farmadyn.pl lub pisząc do farmadyn.pl ul.Miła 3 05-110 Jabłonna, z dopiskiem Reklamacja – Biuro Rezerwacji, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zakupu Biletu. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: -czego dotyczy reklamacja; -podać nr Zamówienia; -podać przyczynę reklamacji. farmadyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane rezerwacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego. farmadyn.pl nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego. Reklamacja będzie rozpatrzona przez farma dyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez farma dyn reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji farmadyn poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez farmadyn.pl nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

V. Odstąpienie od Umowy, zwrot i wymiana biletów

Kupujący bilet grupowy tj. dla grup zorganizowanych z programem ma prawo do odstąpienia od umowy w kazdym momencie bez podania przyczyny, zwrot środków nastąpi do 14 dni. Kupujący bilety indywidualne nie ma możliwości odstąpienia od umowy zg. z art 38 .Zwrot środków dla klientów indywidualnych jest możliwy gdy zakup wynika z oczywistej omyłki lub farma dyń będzie nieczynna w okresie planowej jej działalności informacje na stronie farmadyn.pl. Termin realizacji zamówienia bilet zakupiony online zostanie dostraczony mailowo w ciągu 24h, realizacja biletu w dniach i godzinach działalności farmy od 3 września 2022 do 31 Października 2023 w godzinach 9-18. Bilety indywidualne nie są sprzedawane na konkretny dzień czy godzinę. Termin realizacji biletu wstępu w dniach i godzinach otwarcia farmy . farma działa od 3 Września 2022 do 31 Październik 2022 w godz 9-18 W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie farmadyn.pl , farmadyn.pl przyjmować będzie zwroty Biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie farmadyn.pl , mogą być dokonane wyłącznie w Kasie farmadyn.pl Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie na Bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

MiniDisco w Labiryncie ze Słomy

Random Name

Pole Dyniowe

Random Name

MiniZoo z Królikami

Random Name
×

Tickets

Need help?

KONTAKT

Wyślij nam wiadomość!

Warszawa, Wilanów
Telefon: 506441403
Email: biuro@farmadyn.pl